Suraj Saa Ne Ved Ke Saath Bitaya ‘Quality Time’ – Diya Aur Baati Hum

OR