Suraj Sa Aur Chotu Mein fight – Diya Aur Baati Hum