Suraj aur Sandhaya ka romance – Diya Aur Baati Hum