Sandhya Ne Ki Meenakshi Se Puchtaach ! – Diya Aur Baati Hum

OR