Sandhya Kar Rahi Hain Yoga! – Diya Aur Baati Hum

OR