Sandhya Ka Sooraj Hua Apahij – Diya Baati Aur Hum

OR