Sandhya Ka Mission Mohabbat!! – Diya Aur Baati Hum

OR