Ridhi Ki Hui Serial Diya Aur Baati Hum Mein Entry!! – Diya Aur Baati Hum

OR