Rasm Aur Farz Ke Beech Fasi Sandhya – Diya Aur Baati Hum