‘Qubool Hai’ Mein Huyi Sanam Ki Juduwa Bahen ‘Saher’ Ki Entry !