‘Qubool Hai’ Ke Set Par Pahuche Ritvik – Qubool Hai !