Mishti Ki Huyi Ghar Wapasi – Diya Aur Baati Hum

OR