Jam Kar Thirke Raina Aur Rishab – Brahmarakshas

OR