Divyanki Tripathi ki Huyi Saggai – U, Me & Tv Segment – 17 Jan 2016