Chandar Ne Di Sandhya Ko Dhamki!! – Diya Aur Baati Hum

OR