Baccha Party Ne Kiya Bhaabho Ki Naak Mein Dum ! – Diya Aur Baati Hum

OR