Atharv aur Vividha ki camel ride – Jaana Na Dil Se Door